Marijuana Strain

KC 45

$235.00$2,115.00
Sale!

Marijuana Strain

Kerala krush

$235.00$1,550.00

Others

Ketamine

$152.00

Cannabis

Khalifa Kush

$300.00$1,900.00
Sale!

Marijuana Strain

Killing fields

$245.00$1,950.00
Sale!

Marijuana Strain

Kings kush

$245.00$1,970.00
Sale!

Vape Pens and Cartridges

Kit Vape Pen Plus

$100.00 $75.00

Sativa

Lemon G

$240.00$1,600.00

Sativa

Lemon haze

$265.00$1,900.00

Cannabis

Lemon Kush

$250.00$1,500.00

Cannabis

Mango Kush

$225.00$1,650.00

Others

mdma

$120.00
WhatsApp chat